Граматик

Група „Граматик“

I. Цели:

 1. Подготовка за Държавен зрелостен изпит по български език и литература.
 2. Преодоляване на пропуски в областта на правописа, граматиката, пунктуацията и лексиката. Овладяване на книжовната норма на българския език.
 3. Изграждане на умения за работа с текст, създаване на интерпретативен, аргументативен текст, аналитично четене, резюме.
 4. Овладяване структурата на аргументативен текст и на есето на литературна тема.
 5. Характеризиране жанровата специфика и поетиката на произведения.
 6. Диференциране на социокултурните сфери.
 7. Повишаване мотивацията на учениците за учене, анализ на причините, свързани с обучителните затруднения, отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 8. Ефективно участие на родителите/близките на учениците в дейностите на училището.

 

II.Очаквани резултати:

 1. Овладяване книжовната норма на българския език. Преодоляване на обучителните дефицити и затруднения.
 2. Овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации.
 3. Придобиване на знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на езиковите ресурси в речта на ученика.
 4. Изграждане на умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно със стилово-жанровите им особености.
 5. Отчитане задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различните сфери на общуване.