Искам да знам английски

                         Група – искам да знам английски

I. Цели:

1. Преодоляване на дефицити в овладяването на английски език – правоговор, правопис, граматика.

2. Обогатяване на речниковия запас и подобряване на уменията за комуникация на чужд език.

3. Повишаване мотивацията на учениците за учене.

4. Ефективно участие на родителите/близките на учениците в дейностите на училището.

5. Придобият основни комуникативни умения за общуване на английски език по изучаваните теми.

II.Очаквани резултати:

1. Придобият основни комуникативни умения за общуване на английски език по изучаваните теми;

2. Формират основни умения за разбиране на несложни (учебни) текстове за четене и слушане;

3. Придобият основни умения за изразяване в писмена форма;

4. Разширят знанията си за граматическата система на английския език;

5. Развият логическото си мислене и умения за търсене на връзки с усвоеното по други предмети;