Образование за утрешния ден

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://eumis2020.government.bg/

https://oud.mon.bg/

www.eufunds.bg

Клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.

Клуб „Устрем“ – ученици от 6 клас с ръководител В. Василев

Клуб „Компютърен свят“ – ученици от 5 и 7 клас с ръководител Г. Цанев