Подкрепа за равен достъп и личностно развитие – приключил

 

Снимки

В последните години проблемът за интеграцията и пълноценното включване на ученици със специални образователни потребности в училищната среда е все по-актуален. Всяко едно дете е уникална личност със своите собствени качества, интереси, способности и образователни потребности. Учениците със специални образователни потребности /това са всички деца с увреждания и затруднения/ имат право да бъдат образовани по индивидуални програми, съответстващи на техните способности и потребности. През последните няколко години все повече родители на деца с увреждания желаят техните деца да бъдат обучавани заедно с връстниците им. В тази връзка от 01.01.2016 г. в СУ „Йордан Йовков“ с. Окорш общ. Дулово екип от специалисти работят по Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Екипът включва психолог, логопед и ресурсен учител. Учениците със специални образователни потребности са 21 на брой от начален и прогиманазиален етап, като откриването на нови ученици със затруднения в обучението е постоянен процес, за което спомага доброто взаимодействие между екипа от специалисти и учителите. Основната цел на проекта е да се изгради добра образователна среда за разгръщане на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация.