Подкрепа за успех – приключил

„Подкрепа за успех“

проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Подкрепа за успех“

"Подкрепа за успех" 1
"Подкрепа за успех" 2