Документи

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение и труд

Годишен комплексен план

Стратегия за развитие

Дневен и седмичен режим – 1 и 2 клас

Дневен и седмичен режим – 3 до 12 клас

Мерки за повишаване качеството на учебно – възпитателната работа в училище

Вътрешни указания

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Форми на обучение

УУП

УПП

Седмично разписание 

Електронен дневник – правилник за използване

План за контролна дейност

Заповед ДЗИ – професионална квалификация

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището

Алгоритъм за противодействие на училищния тормоз

Училищна програма за занимания по интереси

График на класните работи по предмети

График на контролните работи по предмети

График за контролните работи по предмети 5 – 12 клас

График за консултиране на родители и водене на училищна документация

График за консултации

Спортни дейности

График БДП